අපව තෝරාගන්නේ ඇයි?

1. අභිමානවත් 83 වසරක ජනතා මෙහෙවර

1934 වසරේ සිට මේ දක්වා අඛණ්ඩව සාමාජික හා පොදු ජනතාව වෙනුවෙන් සිදුකරනු ලබන අසමසම මුල්‍ය හා සුභසාධන සේවාවන්.

2. ඔබේ සියලු මූල්‍ය අවශ්‍යතා සදහා

තැන්පතු, ණය, රක්ෂණ සැලසුම් ආදී ඔබගෙ මුල්‍ය අවශ්‍යතාවයන් සියල්ල දැන් අප වෙතින්.

3. සාමාජික භවතුන්ට ඉහළ ප්‍රතිලාභ

දිනෙන් දින ඉහළයන අපගේ සාමාජික භවතුන් වෙනුවෙන්ම සකස් කල මුල්‍ය හා සුභසාධන සේවාවන්හි පහසුව හා ඉහළ ප්‍රතිලාභ.

මෑත කාලීන පුවත්

09-ජූලි-2017 - අභිනව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ උත්සවය