අපගේ සේවාවන් | සී/ස සල්පිටි වේරහැර සණස සමිතිය

*

සාමාජිකයන් සඳහා සියලු ණය වර්ග සහ රක්ෂණ පහසුකම් ඇතුලු සියලුම මුල්‍ය හා මුල්‍ය නොවන (සුභසාධන) සේවාවන් රැසක් අප ඔබ වෙනුවෙන් ලබා දෙන්නෙමු. අපගේ සේවාවන් වෙතින් ඉහළ ප්‍රතිලාභ අත්කරගැනීමට අපගේ සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමට ඔබට ගෞරවයෙන් ඇරයුම් කරමු.

සාමාජික අයදූම් පත

සාමාජික අයදූම් පත

සාමාජිකයින් වෙනුවෙන් අපේ සේවාවන්

තැන්පතු වර්ග

 • අනිවාර්ය තැන්පතු
 • ඉතිරිකිරිමි තැන්පතු
 • කොටස්
 • සුරුකුමි තැන්පතු
 • ස්ථාවර තැන්පතු

ණය වර්ග

 • සාමාජික ණය
 • දිරිය ණය
 • පාරිභෝගික ණය
 • දේපල ණය
 • උත්සව ණය
 • අධ්‍යාපන ණය
 • සහන ණය (අවමංගල්‍යකදී)
 • දඹදිව වන්දනා ණය
 • අක්ෂිකාච ණය
 • භාණ්ඩ ණය
 • ස්ථාවර අත්තිකාරමි ණය
 • වාහන ණය
 • ක්ෂණික ණය

අපගේ බාහිර ගණුදෙනු සේවාවන්

 • ස්ථාවර තැන්පතු
 • ළමා තැන්පතු
 • ඉතිරිකිරිමි තැන්පතු

සාමාජික විශේෂ සේවා

 • වෛද්‍යාධාර
 • මරණ ප‍්‍රතිධාන
 • සුභ සාදක භාණ්ඩ (ටෙන්ටි /පුටු)
 • දිරි දිමනා
 • හොදම ගණුදෙනුකරුවන්ට පොළියෙන් 10% ක දිමනා
 • පැමීණමෙි ත්‍යාග

ආගමික හා සමජසත්කාර

 • පොසෙන් උපාසක දානය
 • ලේ දන්දිම
 • ළමා අවරුදු උළෙල