අප කණ්ඩායම | සී/ස සල්පිටි වේරහැර සණස සමිතිය

කාරක මඩුල්ල 2016-2017

පසු පෙළ: ඉනෝකා අශාන්ති මෙවි, භද්‍රා ගුණතිලක මිය, නිරෝෂා ධම්මිකා මිය, ගජබා ගුණවර්ධන මයා, කුසල් චරිත් උක්වත්තගේ මයා, අචින්ත දුනිත් කොඩිකාර මයා
වාඩිවී:- ගරු භාණ්ඩාගාරික උචිත ගයාන් මහතා, ගරු සභාපති මර්වින් පියනන්ද මහතා, ගරු ලේකම් දිලානි ශ්‍යාමලි මිය

කාන්තා කමිටුව 2016-2017

පසු පෙළ: කේ.ඒ.නන්දාවති මිය, කුමුදුනි අබේසිංහ මිය, එස්.ආර්.සී.එම්.ශෂිකලා මිය, කමලා මාපටුන මිය, ශි‍්‍රයා මානෙල් ඇල්විටිගල මිය
වාඩිවී:- ගරු සභාපතිනිය ශාන්ති රූපලතා මහත්මිය

කාර්ය මණ්ඩලය 2016-2017

වමේ සිට: කා.කා.ස. විජේසිරි පෙරේරා මහතා, ලිපිකාරිණී සුභාගි ශ්‍යාදේශනි මිය, කළමණාකාරිනී දර්ශනි මංජුලා මිය, සහකාර කළමණාකාරිනි පී.ඞී.සුනීතා මිය, පුස්තකාලයාධිපතිනිය කේ.ඞී.සී.දහනායක මිය