ගැලරිය | සී/ස සල්පිටි වේරහැර සණස සමිතිය

2000 - New Bank Opening

2006 - Lama Sanwathsaraya

2009 - Bak Maha Ulela

2011 - Dharma Deshanaya

2013 July - 79th Anniversary

2013 - Upasaka Danaya

2014 - Blood Donation

2014 - Sangika Danaya

2015 July - 81st Anniversary

2016 - New Building Opening

2016 - Sanwathsara Maha Sabawa